1. Bendrosios nuostatos

 • 1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), atliekant užsakymą šioje internetinėje sveitainėje, yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių užsakymu – pirkimu – pardavimu maskprosystem.com internetiniame tinklapyje susijusios nuostatos.
 • 1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo maskprosystem.com puslapyje metu ir, norėdamas užsakyti prekes šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo akceptuoti modifikuotas Taisykles

2. Asmens duomenų apsauga

 • 2.1. Užsisakyti prekes iš įmonės A.Zinkevič firma „Optima Vestra” Pirkėjas gali dviem būdais:
 • 2.1.1. užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvedant savo duomenis arba tiesiogiai susisiekiant su A.Zinkevič firma „Optima Vestra” darbuotojais telefonu arba el. paštu;
 • 2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes 2.1.1. Taisyklių punktuose numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens ir įmonės duomenis: vardą, pavardę, juridinio asmens duomenis, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
 • 2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 2.2. punkte nurodyti jo duomenys būtų tvarkomi prekių užsakymo ir pardavimo elektroninėje parduotuvėje maskprosystem.com, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais pagal Pardavėjo patvirtintas Asmens duomenų tvarkymo taisykles.
 • 2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3. Pirkimas, pardavimas, grąžinimas

 • 3.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes pagal išankstinį užsakymą pasinaudojant el.parduotuve maskprosystem.com.
 • 3.2. Prekės pristatomos į paštomatus arba per kurjerių tarnybas.
 • 3.3. Pardavėjas išrašo Pirkėjui  PVM sąskaitą-faktūrą.
 • 3.4. Prekių grąžinimai turi būti iš anksto suderinti su už grąžinimus atsakingu asmeniu, pateikiant elektroniniu paštu info@maskprosystem.com grąžinimo dokumento kopiją. Grąžinimas laikomas pilnai priimtu tik nuo to momento, kai jį pasirašo už grąžinimus atsakingas įmonės asmuo. Atsiradus bet kokiems kainos ar prekės neatitikimams, Pirkėjas besąlygiškai įsipareigoja priimti prekes atgal.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

 • 4.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus užsakyme nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  4.2. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis Svetaine, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Bendrovė turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis Svetaine ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
  4.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  4.4.Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti prekę, apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.
  4.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. Pardavėjo teisės

 • 5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Svetainės darbui ar stabiliam veikimui, Bendrovė gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.
  5.2. Bendrovė turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti Svetainės veiklą ir elektroninę prekybą be atskiro įspėjimo.
  5.3. Bendrovė turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
  5.4. Bendrovė įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis.
  5.5. Bendrovė įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.
  5.6. Bendrovė, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdama Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

 • 6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinio katalogo maskprosystem.com teikiamomis paslaugomis.
 • 6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Privatumo politikoje bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • 6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.
 • 6.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7. Atsakomybė

 • 7.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 • 7.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
 • 7.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei maskprosystem.com teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
 • 7.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 • 7.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

8. Informacijos siuntimas

 • 8.1. Bendrovė visus pranešimus (taip pat ir reklaminę informaciją) siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu.
  8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Bendrovės Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

9. Baigiamosios nuostatos

 • 9.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
 • 9.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
 • 9.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.